zondag 22 september 2019

Informatief

Bijbels licht op Pleegzorg
Samen (sterk) voor kinderen
Diverse auteurs onder redactie van W. Visser
ISBN 9789033608483
 Pleegzorg

Elk jaar worden er honderden kinderen en jongeren in pleeggezinnen opgenomen. Om uiteenlopende redenen moet voor hen een plaats buiten het eigen gezin worden gezocht. Wat komt er allemaal bij kijken als een kind in een pleeggezin wordt opgenomen? Aan welke criteria moet een pleeggezin voldoen? Wat betekent het voor een kind of jongere zelf? En welke gevolgen heeft het voor eventuele broers en zussen?

Dit boek is geschreven voor (aanstaande) pleegouders. Ook familieleden en ambtsdragers vinden er informatie in om pleeggezinnen bij te staan. Bijbels Licht Op Pleegzorg geeft antwoord op deze en vele andere vragen rond pleegzorg en is samengesteld met medewerking van de SGJ.

Dit boek maakt deel uit van een serie. Veel ethische onderwerpen vragen de aandacht. De medische kennis en mogelijkheden nemen toe. Waar liggen de grenzen en wat zegt Gods Woord daarover? In de serie 'bijbels licht òp' worden, naast pleegzorg, onderwerpen als adoptie, kinderloosheid, dementie en stervensbegeleiding door verschillende deskundige schrijvers behandeld.


Gezellig En Irritant
Ervaringen van de kinderen van pleegouders
F. van Beek, J. Stellingwerff
ISBN 9789066655072
 Gezellig En Irritant

In Gezellig en irritant vertellen kinderen van pleegouders openhartig over wat het voor hen betekent om een pleegzus of –broer te hebben. De komst van een pleegkind brengt voor de meeste van hen heel wat veranderingen met zich mee.

In 14 boeiende portretten komen jongeren met verschillende achtergronden en ervaringen aan het woord. Zij vertellen over hun leven nu of kijken terug naar hoe het was toen zij nog thuis woonden.
De titel vat de mening van de jongeren over pleegkinderen kort en krachtig samen. Leuk aan pleegzorg is dat het veel gezelligheid geeft en meer leven in de brouwerij. Een andere, minder prettige kant is er ook: ‘irritant’ gedrag van pleegkinderen of meer ruzie en onrust thuis.

Gezellig en irritant is in de eerste plaats een boek voor jongeren. Maar het geeft (pleeg)ouders en begeleiders ook een schat aan informatie. Voor hen is een aanrader om over de schouders van ‘hun’ jongeren mee te lezen. De combinatie van portretten, foto’s en bijdragen van jongeren zelf maken het tot een boeiend en veelzijdig boek.


Jij boft dat je mij hebt!
Openhartige gesprekken over pleegzorg
Marga Baas, Anja Breijer
ISBN9789075458756
 Jij boft dat je mij hebt!

Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Jaarlijks wonen zo'n 25.000 kinderen voor kortere of langere tijd bij pleegouders. Pleegouders zijn dringend nodig. Toch weten zes op de tien Nederlanders niet wat pleegzorg is. De meesten nemen aan dat ze helemaal niet in aanmerking komen voor het pleegouderschap.

'Jij boft dat je mij hebt!' is niet alleen boeiend voor iedereen die reeds bij pleegzorg betrokken is - van professionals in de pleegzorg tot pleegouders en pleegkinderen zelf - maar vooral ook voor betrokken buitenstaanders die de pleegouder in zichzelf nog moeten of kunnen ontdekken.

'Jij boft dat je mij hebt!' overtuigt door een rake mix van openhartige interviews en zeer praktische informatie over het belangrijke werk van pleegouders en pleegzorg.
Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat je als alleenstaande pleegouder kunt worden. Ervaring met het opvoeden van kinderen is niet noodzakelijk. 55-plussers komen ook in aanmerking. Evenals gezinnen met twee vaders of twee moeders. Weinig geld of een niet al te goot huis zijn geen belemmering. Ook een drukke baan niet. Je kunt die vorm van pleegzorg kiezen die het beste bij je past: crisis-, weekend-, vakantie-, of langdurende pleegzorg.


Kleine stemmen, grote verhalen!?
Over pleegkinderen in orthopedagogisch onderzoek
Hans Grietens
ISBN9789044128321
Kleine stemmen, grote verhalen!?

Het aantal kinderen dat opgroeit in een pleeggezin neemt wereldwijd toe. Orthopedagogisch onderzoek kan helpen de kwaliteit van de pleegzorg te verhogen. Maar hoe zit het met de stem van pleegkinderen in dit onderzoek? Mogen zij aan de onderzoeker hun verhaal doen? Wat leren we van hen? En hoe zit het met de methoden en ethiek van het onderzoek? In zijn oratietekst gaat de auteur op deze vragen in.

Al meer dan een halve eeuw is er onderzoek over pleegzorg vanuit het perspectief van kinderen. Dat leverde boeiende resultaten op over wat het voor kinderen betekent in een pleeggezin op te groeien. Maar het kan anders en nog beter: onderzoeksmethoden dienen te worden verbeterd en het ethisch discours mag luider klinken.

De auteur houdt een pleidooi om het ethisch handelen zelfs voorop te stellen. Orthopedagogisch onderzoek kan zo mee helpen de stilte omheen pleegkinderen te verbreken en hen ‘stem’ te geven.


Matching in de pleegzorg
Hulpvraag versus pedagogisch aanbod
Johan Strijker, Tjalling Zandberg
ISBN 9789066654556
 Matching in de pleegzorg

De overtuiging dat uithuisgeplaatste kinderen het beste kunnen worden opgevoed binnen gezinsverband, heeft de laatste jaren breed ingang gevonden. Maar wat voor soort pleeggezin past bij een bepaald pleegkind (matching)? Op basis van onderzoek worden in dit boek concrete antwoorden gegeven op deze vraag, om een mislukking van de plaatsing zoveel mogelijk te voorkomen.
De auteurs beschouwen in dit kader ook de heersende opvattingen over verschillen tussen netwerk- en bestandspleeggezinnen en voorzien deze van kritisch commentaar.

Naast aandacht voor het proces van de matching, beschrijven de auteurs vrijwel alle aspecten die een belangrijke rol spelen in een kwalitatief verantwoorde pleegzorg. Ook komt een uitvoerige beschrijving van de ins en outs van pleegkinderen en pleegouders aan de orde.

Dit boek is vooral bedoeld voor professionals in de jeugdzorg en zij die daarvoor in opleiding zijn. Maar ook (aanstaande) pleegouders zullen zich met dit boek goed geïnformeerd weten over de zorg die zij op zich hebben genomen.


Plaag- of pleegkind?
Ervaringen van en met pleegkinderen
Elly Bennink
ISBN9789025290245
 Plaag- of pleegkind?

Hoe weet je vooraf of je geschikt bent als pleegouder? Plaatsende instanties gaan weliswaar uit van een aantal voorwaarden en gesprekken, waarna je nog altijd voorzichtig kunt beginnen, bijvoorbeeld als weekend- of vakantieouder. Maar de belevenissen en raadgevingen van ervaren pleegouders blijken toch de grootste steun te zijn voor hen die twijfelen. In dit boek vertellen kinderen en volwassenen over warmte en begrip, over teleurstelling en mislukking, over geduld en nieuwe hoop. Misschien vormen hun ervaringen uw eerste kennismaking met het boeiende, maar zeer zware "beroep" van pleegouder. Misschien halen zij u over de drempel... De informatie die in het boekje staat is weliswaar verouderd, maar de ervaringsverhalen blijven waardevol.

In dit deel de serie 'Wikken en wegen' komen enkele pleegouders en pleegkinderen aan het woord. Daarnaast worden de verschillende aspecten van de pleegzorg summier behandeld, zoals de plaatsing (tehuis of gezin; vrijwillig of via de rechter), het soort pleeggezin (van weekend-adres tot permanente opvang), het contact met de eigen ouders, hulpverleners, wettelijke regelingen en vergoedingen. Het boek is bedoeld als een eerste kennismaking met de pleegzorg voor mensen die erover denken een pleegkind in hun gezin op te nemen. Bevat een lijst met adressen in Nederland en België en een literatuuropgave.


Pleegkinderen
Jeanet de Pee
ISBN 9789001139568
 Pleegkinderen

Sommige kinderen wonen niet bij hun eigen ouders. Niet omdat ze ergens gezellig een poosje logeren, maar omdat hun ouders niet goed voor hen kunnen zorgen. Voor zulke kinderen wordt een plekje gezocht in een pleeggezin. Natuurlijk gebeurt dat niet zomaar. Je wordt geen pleegkind als je ouders eens een keer ruzie hebben. Dat kan alleen gebeuren als de problemen zo groot zijn, dat je ouders ze niet meer zelf kunnen oplossen. Ook niet met hulp van familie of vrienden. Die ernstige problemen zijn niet in alle gezinnen dezelfde. Soms zijn ouders erg ziek. Of ze zijn verslaafd aan alcohol of drugs. Andere ouders zijn psychisch ziek of ze mishandelen hun kinderen. Bij zulke ernstige problemen moet er hulp van buitenaf komen.


Pleegouderschap in de praktijk
Werkboek voor de pleegouder
Gerda Doelman
ISBN 9789024418312
 Pleegouderschap in de praktijk

Pleegouder zijn vraagt meer dan een ruim hart. Het vraagt pedagogisch inzicht in wat een kind overkomt en inzicht in wat er binnen het gezin gebeurt als er een pleegkind komt of reeds aanwezig is. Van een pleegouder wordt verwacht dat hij goed kan afstemmen op deze situatie en vanuit de eigen persoonlijke kwaliteiten sturing geeft aan de opvoedingsprocessen.

'Pleegouderschap in de praktijk' gaat in op de vele kanten van het pleegouderschap. Een pleegouder is in de eerste plaats een ouderopvoeder, geen hulpverlener. Toch kunnen zich situaties voordoen, waarin je meer moet doen dan 'gewoon opvoeden'.
Dit boek is bedoeld om inzicht in het pleegouderschap te vergroten. Het boek gaat onder andere in op de verschillen tussen gewoon opvoeden en pleegopvoeden, de voorbereidingen op het pleegouderschap en de manieren van verantwoord omgaan met het kind. Ook zijn praktijkervaringen van pleegouders opgenomen.

Gerda Doelman is opgeleid als docent pedagogiek, is gecertificeerd supervisor en trainer van contactvaardigheden. Ze ontwikkelt trainingen op het gebied van begeleidingswerk en heeft speciaal voor pleegouders twee trainingen gerealiseerd: 'Pleegouderschap in de praktijk' en 'Omgaan met een kind met een hechtingsprobleem'. Ze heeft ervaringen met pleegkinderen en is actief betrokken bij het werk van 'Pleegoudersupport Zeeland'.


Pleegzorg onder de loep
Anne Maaskant
ISBN9789088508042
 Pleegzorg onder de loep

In Nederland wonen bijna 22.000 kinderen voor korte of voor langere tijd in een pleeggezin. Ruim een derde van deze pleegzorgplaatsingen wordt voortijdig afgebroken. Gedragsproblemen van het pleegkind die leiden tot conflicten en spanningen in het pleeggezin zijn de belangrijkste oorzaak, zo blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek dat in dit boek is beschreven. Pleegouders staan voor een intensieve opvoedtaak en houden die niet altijd vol.

Een afgebroken plaatsing is meestal schadelijk voor een pleegkind. De gedragsproblemen nemen daarna toe en de kans op een nieuwe en succesvolle plaatsing neemt af. Tot in de volwassenheid zijn de negatieve gevolgen zichtbaar. Anne Maaskant onderzocht welke factoren het voortijdig afbreken van pleegzorgplaatsingen voorspellen en hoe de risico's op deze afbreuk verkleind kunnen worden. Daarbij kwam ook onder andere de effectiviteit van intensieve opvoedondersteuning voor pleegouders aan bod.

Dankzij de heldere uitleg is dit boek zeer toegankelijk voor pleegouders en leerkrachten. Bovendien is Pleegzorg onder de loep gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis over pleegzorg en daarmee een waardevolle bron van informatie voor psychologen, orthopedagogen en andere hulpverleners die met pleegkinderen te maken hebben.

Dr. Anne Maaskant is gz-psycholoog en senior wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg van GGzE te Eindhoven. Het promotieonderzoek dat de basis vormde voor dit boek voerde zij uit aan de Universiteit van Amsterdam.